W oparciu o wymogi "Prawa budowlanego" akceptowane przez jednostki Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, sporządzane zgodnie
z art. 62 Prawa Budowlanego. Wykonujemy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania lokali mieszkalnych.

PROFESJONALNE KONTROLE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

  1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu:
  3. przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej
    i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Po każdej kontroli sporządzam protokół, który dołączamy do Książki Obiektu Budowlanego.
Dla budynków oraz budowli, które nie posiadają założonej Książki Obiektu Budowlanego proponujemy wykonanie przeglądu 5-cio letniego oraz założenie (KOB).

Oferuję również kompleksową obsługę techniczną budynków mieszkalnych,
użyteczności publicznej i przemysłowych, w zakresie:

Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięć budowlanych, odbiór techniczny i finansowy (sprawdzanie zgodności i jakości wykonanych prac - (kalkulacje kosztorysowe wyceny robót, kosztorysy przed i powykonawcze),

Prowadzenie Książek obiektów uzupełnień dokumentów zgodnych z wymogami obowiązujących przepisów prawnych, kompletowanie protokołów, wskazówki dla Zarządców i Właścicieli uzupełnienie wpisów
i dokumentów Książki obiektu i ich sukcesywne prowadzenie.

Negocjacje i wybór Wykonawców robót, w porozumieniu z Zarządami i Właścicielami.

Zdobyte przeze mnie wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Specjalisty ds. inwestycji - w firmach inwestycyjnych i remontowych, gdzie stosowanie nowoczesnych technologii skutkowało ograniczeniem kosztów wykonania remontów oraz inwestycji. Oferujemy rzetelne kontrole, atrakcyjne ceny oraz szybki czas realizacji. Ceny naszych usług ustalamy indywidualnie dla każdego obiektu, uwzględniając jego parametry charakterystyczne.

Zapraszam do współpracy.
Franciszek Jurgielewicz

W razie pytań napisz mail fzjurgielewicz@wp.pl